Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

10.767

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

5.000

Hình sự

702

Dân sự

4.023

Hôn nhân và gia đình

119

Kinh doanh thương mại

43

Hành chính

21

Lao động

2

Quyết định tuyên bố phá sản

857

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv