Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

11.834

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

5.466

Hình sự

807

Dân sự

4.412

Hôn nhân và gia đình

133

Kinh doanh thương mại

50

Hành chính

22

Lao động

3

Quyết định tuyên bố phá sản

941

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv