Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

12.717

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

5.823

Hình sự

890

Dân sự

4.771

Hôn nhân và gia đình

147

Kinh doanh thương mại

53

Hành chính

23

Lao động

4

Quyết định tuyên bố phá sản

1.006

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv