Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

5.238

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.334

Hình sự

321

Dân sự

2.093

Hôn nhân và gia đình

61

Kinh doanh thương mại

32

Hành chính

12

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

385

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv