Skip to main content

Tăng cường phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở

(21/07/2020 09:09)

Chiều ngày 17/7/2020, tại trụ sở Sở tư pháp tỉnh Hải Dương, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã tham gia ký kết Kế hoạch liên ngành về thực hiện Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở giai đoạn 2020-2023 với Sở Tư pháp.

Tham dự Hội nghị, đại diện phía Tòa án nhân dân tỉnh có đồng chí Mạc Minh Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh. Đại diện phía Sở Tư pháp có đồng chí Ngô Quang Giáp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp.

Ảnh 1.jpg

Hội nghị đã thông qua dự thảo Kế hoạch liên ngành về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và hòa giải cơ sở với các hoạt động trọng tâm sau:

1. Tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, tổ chức góp ý kiến đối với các dự thảo văn bản, chương trình, đề án liên quan đến thực hiện công tác PBGDPL.

2. Phối hợp chỉ đạo, triển khai hướng dẫn ngành, tổ chức mình đẩy mạnh các hoạt động PBGDPL gắn với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên nhằm phổ biến sâu rộng và triển khai thi hành Hiến pháp, các Luật, Pháp lệnh mới ban hành và các văn bản pháp luật liên quan tới quyền, nghĩa vụ của người dân, công chức, viên chức, doanh nghiệp; lựa chọn các nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng được phổ biến và đặc thù của từng bên; chú trọng phối hợp thực hiện PBGDPL thông qua hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân các cấp.

3. Phối hợp triển khai có hiệu quả Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành về thực hiện Chương trình PBGDPL từ năm 2017 đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh bảo đảm phù hợp với đặc thù từng bên; chỉ đạo, tổ chức có hiệu quả “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

4. Phối hợp trong thực hiện trách nhiệm thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Cung cấp, cử Báo cáo viên pháp luật; huy động đội ngũ Thẩm phán, cán bộ Tòa án tham gia công tác PBGDPL.

5. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, cán bộ theo nội dung Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 3147/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ Tư pháp bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực và điều kiện của mỗi bên.

6. Phối hợp xây dựng chuyên mục, biên soạn tin, bài viết để thực hiện công tác thông tin, truyền thông về các hoạt động PBGDPL trên Trang Thông tin điện tử, tài liệu tuyên truyền của Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh; phối hợp khai thác và sử dụng hiệu quả thông tin trên Cổng thông tin/Trang thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp.

7. Tổ chức hội nghị, hội thảo trao đổi kinh nghiệm, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL.

8. Phối hợp xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

9. Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện quy định về các việc: Công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án theo Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015 và hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp; áp dụng các biện pháp xử lý chuyển hướng về hòa giải, các trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự khi người bị hại tự nguyện hòa giải và biện pháp hòa giải tại cộng đồng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

10. Biên soạn, xây dựng tài liệu nâng cao năng lực, nhận thức về hòa giải tranh chấp dân sự và các tài liệu hướng dẫn quy trình, thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án; in và phát hành miễn phí tờ gấp pháp luật có nội dung thiết thực, dễ hiểu, dễ vận dụng để cung cấp cho hòa giải viên trên địa bàn tỉnh.

11. Phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, chuyên sâu về kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên; giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động hòa giải thuộc lĩnh vực quản lý của mỗi bên; động viên đội ngũ thẩm phán đã nghỉ hưu tham gia làm Hoà giải viên ở cơ sở; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Tòa án đương chức tham gia bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở.

12. Phát hiện, thông tin, biểu dương những Tòa án, Thẩm phán, Hòa giải viên ở cơ sở, Tổ hòa giải có số vụ việc hòa giải thành cao để tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Việc ký kết Kế hoạch nêu trên là nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc Chương trình phối hợp số 162/CTPH-TANDTC-BTP ngày 08/4/2019 về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp giai đoạn 2019 - 2023. Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh trong việc đẩy mạnh thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở./.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 49
cdscv