Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

6.555

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

3.016

Hình sự

407

Dân sự

2.535

Hôn nhân và gia đình

74

Kinh doanh thương mại

33

Hành chính

13

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

476

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv